Engler

    Hør artikkelen opplest (ca. 21 min.)   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Innledning:

I disse tider med mye New Age og villfarelse rundt begrepet "engler", er det viktig at vi som kristne både kan gjenkjenne og samarbeide med Guds engler og avsløre de urene englene.

Ordet "engel" i grunnteksten er "angelos" som betyr "budbærer", "en som er utsendt". Vi leser:

Hebr.1.14: "Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste,
som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?"

Jeg skal holde meg mest til det Nye Testamente, spesielt historiene om engler som er i oppdrag ETTER pinsedag. Dette fordi kreftene i åndeverden har litt andre funksjoner etter at Jesus beseiret alle urene ånder på korset, og fordi vi som troende nå har fått den Hellige Ånd som vår hjelper og åndelige kraftkilde. Derfor er det noen av historiene fra det Gamle Testamente som ikke er helt relevante for oss i dag.

Jeg skal heller ikke trette leserne med alle typer oppdrag englene har i det himmelske, men konsentrere meg om de sidene ved englene som vi som troende kan komme i befatning med.

Deres oppdrag:

Som sagt betyr "engel":  "utsendt budbærer". Spørsmålet er da: Hva slags oppdrag er det de får av Gud? Og hva slags oppdrag er det de IKKE får fra Gud?

Jeg velger å starte fra begynnelsen på evangeliene:

I Luk.1.11 ser vi at Engelen Gabriel viser seg for Sakarias og sier at Elisabeth skal bli gravid og få en sønn som skal hete Johannes, og at han skal forberede folket på at Messias kommer. Vi ser at Sakarja snakker med engelen, og at engelen tar en avgjørelse om at Sakarja skal bli stum til gutten er født og får sitt navn. Dette fordi Sakarja uttrykte tvil.

I Luk.1.26 ser vi at samme engel, 6 måneder senere, besøker Maria og forteller henne at hun skal bli med barn og føde Messias. Hun også stiller spørsmål og får svar, men hun sier ubetinget ja til oppdraget.

I Matt.1.20 ser vi at en engel beroliger Josef med at Maria ikke hadde vært utro, slik at han trygt kunne gifte seg med henne og bli Jesu stefar. For Josef visste at han ikke var far til barnet, og planla å skille seg fra Maria.

På juleaften hører vi at engler viste seg for hyrdene på marken og fortalte at Messias var født i en stall i byen deres. Engelen beskrive detaljert at barnet er svøpt og ligger i en krybbe.

I Matt.2.13 ser vi at en engel ber Josef ta med seg Maria og barnet og dra til Egypt for å hindre at barnet ble drept, for Herodes kom til å drepe alle guttebarn i det distriktet.

Og i Matt.2.19 ser vi at englelen viser seg for Josef i Egypt og forteller at de trygt kan vende tilbake.

Her ser vi altså at engler kom med budskap om hva som skulle skje, og hva de skulle gjøre. Disse budskapene var profetiske og meget praktiske, fordi Gud kjenner framtiden og griper inn.

Du kan bemerke at den Hellige Ånd ikke var kommet enda, så de kunne ikke høre Åndens stemme - men englene fortsatte også med lignende oppdrag etter pinsedag:

Apostlene ble en gang arrestert og satt i fengsel. Vi leser:

Ap.gj.5.19-20: "Men en engel fra Herren åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa:
«Gå og still dere opp på tempelplassen, og la folket få høre hele dette budskapet om livet!»
"

Filip var dratt til Samaria og stod i vekkelse der. Da møtte han en engel:

Ap.gj.8.26 En engel fra Herren talte til Filip og sa:
«Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning.


Hva i all verden skulle Filip i en øde ørken å gjøre, når han stod midt i en vekkelse? Men han var lydig og fikk vitne for den Etiopiske hoffmannen. Hoffmannen hadde vært i Jerusalem for å bli kjent med jødenes Gud - men hadde helt sikkert blitt avvist ved tempelporten, både fordi han ikke var jøde, og fordi han var kastrert - og mennesker med kroppslige lyter hadde ikke adgang til templet. Men Gud hadde hørt hoffmannens bønn og ga han et bedre svar enn templet - han ga ham evangeliet! Og ikke nok med det - Gud sendte på den måten evangeliet til Afrika!

Senere vet vi at Peter var skeptisk til om folk som ikke var jøder kunne bli frelst, og han vikk se en duk med urene dyr. Like etterpå ser vi at Peter blir oppsøkt av tre menn som forteller:

Ap.gj.10.22 «Vi er sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si.»

Her ser vi at når mennesker ikke helt forstår Guds plan, kan han sende engler som gir detaljert rettledning og beskjed om hva de skal gjøre. Til og med til ikke-jøder. Kanskje evangeliet ikke hadde kommet verken til Afrika eller til oss hvis ikke en engel hadde vist seg for Kornelius?

I Ap.gj.27.22 ser vi at en engel talte til Paulus da skipet han reiste med forliste, og sa:

"Vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren,
og alle som reiser sammen med deg, har Gud gitt deg."

Så vi ser at englelen kom med profetisk trøst og veiledning om hva som kom til å skje, og hva de skulle gjøre.

Personlig opplevde jeg en gang å møte en engel da jeg ba til Gud om et viktig valg i livet. Jeg ba ikke om å møte en engel - den møtte meg i mitt indre blikk, som i et syn. Den sa at jeg ikke skulle gå i den retningen de fleste andre gikk, men at jeg skulle gå en annen vei, og at denne veien kom til å bli både ensom og vanskelig, men at det ville føre meg inn i min spesielle tjeneste. Og slik er det blitt.

Finnes det skytsengler?

Det snakkes mye om "skytsengler". Ordet finnes ikke i Bibelen, men det har sitt opphav i noe Jesus sa:

Matt.18.10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere:
De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.


Jeg tror at Gud har spesielle engler som følger hver enkelt av oss hele livet. Det er et annet skriftsted som også tyder på det, og det er når engelen Gabriel forteller Sakarja om Johannes sitt oppdrag:

Luk.1.17a: "Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia.."

Jeg tror dette betyr at Johanns fikk den samme skytsengel som den Elia hadde. Og jeg tror dette også kan være en av forklaringene på at enkelte mennesker kan få en slags minner fra andre menneskers liv, fordi denne skytsengelen kan la oss få slike syner når den finner det tjenlig. Jeg har selv opplevd det.

Men jeg tror ikke på reinkarnasjon, og jeg tror at også urene ånder kan gi mennesker slike minner, eller det kan ha andre forklaringer. Les artikkelen om reinkarnasjon for mer om dette.

Men det er viktig å påpeke at Bibelen aldri forteller om noe menneske som påkalte engler. Englene er under Guds kontroll - det er HAN som setter dem i aksjon når han ser at det er tjenlig - ikke vi! De er HANS tjenere - ikke våre!

Englenes autoritet:

Hvor står englene i forhold til oss når det gjelder autoritet? For det første er de under Jesus:

Heb.1.4 Slik ble han mye større enn englene,
for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.


Videre står englene høyere enn ufrelste mennesker:

2.Pet.2.11 Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke,
kommer med spottende ord når de fører fram anklager fra Herren mot slike makter.


I forhold til oss som troende, kan vi få en forklaring ut fra det som skjedde da Johannes møtte en engel som åpenbarte framtiden for ham - Johannes forteller:

Åp.19.10a: Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!»

Og Paulus sier i:

Kol.2.18 La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av  med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt.
Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn


Så vi ser at englene stiller seg på samme nivå som oss, og det er ingen grunn til å tro at vi er noe spesielt fordi om vi har sett engler!

Når det gjelder de falne englene, er det klart at vi står over dem i autoritet:

Rom.6.3a: Vet dere ikke at vi skal dømme engler?

Men det er klart at når de kommer med et budskap og et oppdrag fra Gud, så er budskapet og kraften i seg selv mye større enn den engelen som bringer det! Det er som når en nyhetsoppleser leser noe som statsministeren har sagt. Da er det ikke nyhetsoppleseren som får æren for det som sies!

Så selv om englene i seg selv kan være store og imponerende, så er det budskapet deres vi skal bøye oss for - og ikke engelen som sådan!

Det er alltid Gud som sender engler ved behov. Vi har ikke kommandorett over engler, for de er likestilt med oss! Så det New Age lærer om å påkalle sin skytsengel, er ubibelsk. Vi kan kanskje be Gud sende engler til vår hjelp, men vi bør overlate til Gud hvordan Han svarer på våre bønner.

Hva englene ikke har:

Men på ett område mangler englene noe som vi har. De har ikke opplevd å være menneske og leve i en verden med synd og fristelser. Derfor kan de heller ikke forstå hvordan det oppleves å bli frelst, og de kan ikke delta i den lovsangen som blir i himmelen den dagen de frelste skal synge sin gledessang over å være frelst! Da vil englene være beundrende tilhørere!

1.Pet.1.12b: Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i.

Men englene skjønner at det er stort når et menneske blir frelst!

Luk.15.7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen
over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.


En av de opplevelsene jeg har hatt med engler, er å få være med i den gledesdansen som englene danser når sjeler blir frelst! Alle bevegelser var 100% koordinert og kom helt av seg selv - det var helt fantastisk!

Hvordan ser englene ut?

Etter at jeg selv hadde møtt engler noen ganger, begynte jeg å lure på hvorfor de ikke hadde vinger? Så jeg spurte en engel om hvorfor han så ut slik som han gjorde. Svaret jeg fikk var omtrent slik: "Ikke noe menneske kan tåle å se et himmelsk vesen slik det egentlig er. Det handler om kommunikasjon. Vi velger et utseende som tjener det oppdrag vi har fått å utføre. Derfor må jeg vise meg for deg i en skikkelse som du kan ha fortrolighet til."

Jeg begynte å studere i Bibelen og fant ut at det er kun serafene (Jes.6.2) og kjerubene ved Guds trone og på paktens ark som beskrives med vinger. (2.Mos.25.20). Ingen steder kan jeg finne noe holdepunkt for at Guds budbærere som viste seg for mennesker hadde vinger. Men som engelen svarte meg, handler det om kommunikasjon. Hvis folk forventer å se englene med vinger, kan det være at de viser seg med vinger.

Da Herren og to engler viste seg for Abraham i 1.Mos.18, ser vi at de så ut som tre menn. Og da en engel viste seg for Manoah i Dom.13.13 skjønte han ikke at det var en engel før han ville servere ham mat - engelen så ut som et vanlig menneske. Mye tyder på at det fortsatt kan være slik:

Heb.13.2 Glem ikke å være gjestfrie,
for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.


Ett sted kan det se ut som en engel viste seg som et menneske fra Makedonia.

Ap.gj.16.9: Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»

Det er mulig at dette er et tilfelle av slike "syner" som beskrives i Ap.gj.2.17, men det kan også være at en engel viste seg i en skikkelse som tjente formålet.

Og når vi leser i det Gamle Testamente, ser vi at engler ofte viste seg som meget store skikkelser, ofte 3-4 meter høye, og at de utstrålte lys og ga en umiddelbar følelse av ærefrykt. Så jeg tror at engler kan opptre i mange ulike skikkelser, og at vi ikke kan begrense dem til ett bestemt utseende.

Konklusjon:

Hva kan vi så si om englenes virksomhet etter pinsedag?

 1. For det første ser vi at de kom med direkte anvisninger til mennesker
  om hva de skullel gjøre og hvor de skulle dra.
 2. For det andre ser vi at englene kom med profetisk informasjon om hva som skulle skje.
 3. For det tredje vet vi at både Sakarias og Maria hadde samtaler med englene,
  de kunne spørre om ting, og fikk svar.
 4. For det fjerde ser vi at de kunne gjøre overnaturlige ting
  som å åpne fengselsdører og rulle steinen vekk fra Jesu grav.
 5. For det femte ser vi at de kom med trøst og forklaring som gjorde at de med frimodighet kunne gå inn i oppgaver de blir kalt til, slik som at Josef kunne gifte seg med Maria, og at Paulus ikke skulle forlise, og at Peter og Filip kunne la ikke-jøder få evangeliet.
Alt som faller utenfor dette må vi være på vakt imot - jeg skal komme tilbake til det snart.

De urene englene

For Bibelen snakker også om urene engler og falne engler. Hvor kommer de fra? Før Adam og Eva syndet i Edens hage skjedde det et syndefall i himmelen. Da ble ca. 1/3 av englene kastet ut av himmelen sammen med sin forfører, Satan. Jesus sier:

Luk.10.18 "Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn."

Jesus var vitne til dette fallet. Det var lys-engelen Lusifer som ble kastet ut - derfor så det ut som et lyn! Disiplene var imponert over at demoner var lydige mot dem. Men Jesus minnet dem om at han hadde sett selveste Satan bli kastet ut fra himmelen! Dette kan vi lese om i

Åp.12.9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen,
han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden.
Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.


Det interessante med dette er at alle disse englene - Satan inkludert - i utgangspunktet var fullkomne ånder i himmelen. Og det står ikke noe om at de forandret utseende da de ble kastet ut. Dette forklarer hvorfor de urene englene som opererer i dag er så troverdige. Dette forklarer hvorfor det er så vanskelig å se om de er urene eller rene. Derfor blir folk så lett lurt, for de ser jo ut akkurat som himmelens rene engler!

Pulus lar oss få et innblikk i dette da han snakker om å ikke tro på falsk lære:

Gal.1.8: "Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!"

2.Kor.11.14: "Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel."

Hvordan kan en engel fra himmelen forkynne et annet evangelium? Jo, fordi Satans engler opprinnelig kommer fra Himmelen! Ja, til og med Satan selv, kommer fra Himmelen! Og før sitt fall beskrives han slik i

Esek.28.12: Så sier Herren Gud:
Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet.


En av Satans mest listige knep, er å skjule sin sanne identitet bak et vakkert ytre. Han var fullkommen i skjønnhet! Og denne skjønnheten bruker han til å forføre mennesker den dag i dag. Bare se hvordan vakre kvinner og menn lokker til synd og utskeielser. Satan elsker å bruke det vakre som lokkemiddel!

En av Satans mest nyttige skalkeskjul er menneskenes oppfatning av ham som en stygg djevel med horn, hestehover og gaffel i hånden. På den måten oppnår han og hans engler å ikke bli avslørt når de viser seg i skjønnhet!

Hvordan avsløre de urene?

Så det store spørsmålet blir da: Hvordan kan vi avsløre de urene englene? La meg starte med to skriftsteder:

1.Joh.4.2-3: "På dette kjenner dere Guds Ånd:
Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.
Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden
."

1.Kor.12.3 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier:
«Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.


Hvis vi møter en ånd, som en engel jo er, kan vi spørre den rett ut: "Tjener du Jesus som din Herre, den Jesus som kom i kjøtt og blod og døde for menneskenes synder på Golgata, og som stod opp igjen?"

Jeg har faktisk avslørt en del falske engler ved denne testen, så den fungerer i de aller fleste tilfelle.

Men da jeg leste boken om Halstead-søstrene i USA som var med i en kristen bønnegruppe som begynte å oppleve englebesøk, kom jeg i tvil om dette er nok! Under rettssaken etter at de hadde drept to mennesker og skadeskutt to andre på befaling fra disse englene, ble det spurt om hvordan de sjekket om englene var fra Gud. Da svarte en av medlemmene:

"Du ville spørre om Jesus var kommet i kjødet og døde på det hellige korset"
"Hvis det var en falsk engel eller Satan, kunne han ikke se deg i øynene, og han ville mumle når han svarte"
("Se opp for engler" s.151)

Så selv om disse menneskene brukte denne testen, ble de lurt! Hvordan var det mulig? Jeg ser to mulige forklaringer på dette.

For det første fortalte de at den ene som viste seg for dem utga seg for å være Jesus selv. Og da var det vel ikke nødvendig å spørre? Men de hadde også en lang liste med navn på engler, så på en eller annen måte må disse ha vært så troverdige at de glemte å teste dem!

Så jeg begynte å studere boken om denne saken for å finne andre kriterier som kunne avsløre at englene var falske. Og jeg skjønte at disse falske tingene lignet mye på det vi også hører om i Knutbysaken, der det mer var profetiske ånder eller stemmer som kom med budskapene. I tillegg merket jeg at flere av punktene stemte med ting jeg prøvde å stoppe av manipulerende profetier da jeg var med i Lysbærerne. Dette var den viktigste grunnen til at jeg brøt kontakten med dem.

 • De lokker med å gi oss overnaturlige krefter
 • De lokker med at vi skal bli beundret og få makt.
 • De lokker med at vi skal bli rike, vakre og vellykkede
 • De forteller oss at vi er på et høyere åndelig nivå enn andre
 • De vil fortelle oss åndelige hemmeligheter  
 • De sier at vi er spesielt utvalgt til å være med på noe stort
 • De sier ting som ikke støttes av Bibelen, eller strir mot dens lære

Kort sagt apellerer de til kjødets lyster, for menneskene søker makt, rikdom og beundring. Og det sikreste tegnet på at en person er forført av disse åndenes list, er dessverre at de bare ler av alle argumenter som prøver å åpne deres øyne - for de tror at de "vet bedre". Jesus sier:

Matt.24.24: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under,
for om mulig å føre selv de utvalgte vill.  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Tilbake til oversikten

Først utgitt 31.07.07 , revidert til 18.01.13.
Påp grunn av masse "flikking" ble hele artikkelen skrevet på nytt 04.02.13
Sist endret: 04.02.13