Endetiden


    Hør artikkelen opplest, ca.10 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Jeg har valgt å dele opp dette emnet i to artikler. Denne er en enkel oversikt, med noen illustrasjoner jeg laget på 80-tallet. I illustrasjonene finner du også noen skriftsteder, men de skal jeg kommer nærmere inn på i den mer detaljerte gjennomgangen. (Klikk denne linken)

Fra evighet:

Vi kan dele historien inn i noen tidsepoker. Helt i begynnelsen fantes bare Gud, og menneskene eksisterte bare som en plan i Guds bevissthet. Hans endelige plan var en evig himmel, uten synd, sykdom eller død.

Edens hage:

Den første del av denne planen var da Gud skapte Adam og Eva og plasserte dem i Edens hage, før synden kom. Denne tilstanden skal gjenopprettes i 1000-årsriket, i en syklus som vender tilbake til utgangspunktet.

Noahs dager:

Etter at synden kom, ble mennesket jaget ut av Edens hage, og Kjeruber ble satt til å vokte inngangen. I tiden som fulgte var det mye vondskap på jorda, og Gud besluttet å utrydde de fleste av menneskene. Dette skjedde i storflommen, da bare Noa og hans familie ble berget.

Abrahams tidsalder:

Etter storflommen kom det vi kan kalle Abrahams tidsalder. De hadde ikke noen lover fra Gud, men likevel skjønte de hva som var rett og galt. Dette er en interessant tidsepoke, for Paulus sier at vi er løst fra loven og lever under samme kår som Abraham. Abrahams tidsalder varte til da Israelsfolket gikk ut av Egypt og fikk Moseloven i ørkenen. Lovens funksjon kaller vi "den gamle pakt".

Lovens tidsalder:

I den gamle pakt levde de under loven helt til Jesus kom og tok på seg menneskenes synd, og på den måten fridde oss ut fra lovens pakt, slik at vi igjen skulle få leve som Abraham. 

Nådens tidsalder:

Det betyr at ingen blir frelst ved å holde bud og regler eller leve pent og pyntelig, men bare ved å tro på Jesus. Vår lov er kjærligheten. Den Hellige Ånd er den som leder oss i våre hjerter, og selv om han ofte bruker Bibelen til å vise oss hva som er rett og galt, bruker han ikke Bibelen som et system lover som truer med straff for ulydighet og velsignelser ved lydighet. I den Nye pakt rammer all straff Jesus, og all velsignelse har sin kilde i det Jesus gjorde på Golgata!

Denne tiden, etter Jesus, er den tidsepoke vi lever i. Vi kaller det "den nye pakt", "nådens tidsalder", eller "Abrahams kår". Det er altså det første steg på gjenopprettelsen tilbake til Edens Hage og Himmelen. Syklusen har passert vendepunktet, som var lovens tidsalder, og er nå på vei tilbake til Guds opprinnelige plan.

Vår tid:

Bibelen forteller oss at det skal bli fryktelige tilstander på jorda mot slutten. Det skal bli en økning i antall kriger, hungersnød, epedimier og forfølgelse av oss som tror på Jesus. (1-4)
Dette kan vi sammenligne med tiden før storflommen. Vi befinner oss midt opp i den tiden nå.

Jesu 1. gjenkomst:

Når ting begynner å bli riktig ille, vil Jesus komme tilbake og hente alle som tror på ham. Det står at det da skal skje spesielle tegn i sol, stjerner og måne (5-6). Da kommer Jesus i en sky (7). Han kommer ikke helt ned på jorda, men bare nær nok til at alle kan se ham.

Det første han gjør da, er å vekke opp alle som er døde og som trodde på ham (8). Det er de som nå er oppbevart i Paradiset. De vekkes opp, og får nye kropper, som ligner den kroppen Jesus hadde etter oppstandelsen. Det vil si at vi kommer til å kjenne hverandre igjen både fysisk og personlighetsmessig. Men alle våre fysiske og personlighetsmessige svakheter vil være renset bort ved kraften av Jesu blod. Vi vil bli tatt med til himmelen og få en himmelsk fullkommenhet (10).

Samtidig blir kroppene til alle levende mennesker som tror på ham også forvandlet på samme måte, og sammen skal alle disse bli rykket bort fra jorden (9). Og jeg tror også at alle barn som er for unge til å ha tatt et bevisst standpunkt, da vil bli tatt med. Men de som ikke tror på Jesus, vil bli igjen på jorda.

7 grusomme år:

Etter at de kristne og barna er tatt bort, blir det en fryktelig vanskelig periode på 7 år. Da skal en verdenshersker som Bibelen kaller Antikrst stå fram. De første tre og et halvt år kan det se ut som han gjør gode ting, men naturen kommer fortsatt til å bli ødelagt, og ca 1/3 av livet på jorda vil dø (11).

Det blir en ny verdensordning der alle som vil kjøpe og selge må skrive kontrakt med denne herskeren, og de som nekter å bøye seg for ham, blir drept. Han kommer til å forby troen på Jesus! Det er først i denne tiden tallet 666 vil bli brukt og ha en betydning (12). Ingen trenger å frykte dette tallet før de kristne blir rykket bort!

Etter at de kristne og barna er borte, vil mange forstå hva som er skjedd, og komme til tro på Jesus. De vet at de ikke kan inngå kontrakt med Antikrist, fordi de har hørt om tallet 666 på pannen eller på hånden, og derfor vil de ikke få kjøpe og selge, og de vil derfor dø eller bli drept for sin tro.

De siste 3,5 år vil bli ekstra ille. Halvparten av alt liv dør, og alt ferskvann blir forurenset (13). Til slutt blir det en grusom verdenskrig.

Jesu 2. gjenkomst:

Men etter dette, kommer Jesus tilbake for andre gang, og denne gangen kommer han helt ned på jorda og skal bosette seg i Jerusalem (14)! Derfra skal han herske over hele jorda.

1000-årsriket:

Nå kommer han til å binde Satan for 1000 år (15). Så skal han rense jorda for alle skader og forurensninger. Og så vekker han opp alle de som trodde på ham og døde de 7 årene (16).

Og så blir det 1000 år med fred på jorda. Ingen mennesker vil gjøre noe vondt, og til og med dyrene skal leve i harmoni. Det blir slik som det var før Adam og Eva syndet! Syklusen har kommet tilbake til starten av livet på jorda, til Edens hage.

Mange steder det står om denne tiden i Bibelen blir tolket som himmelen, men det kommer senere. For fortsatt vil mennesker dø. Dette er bare en periode da Gud skal bevise at livet på jorda kunne være godt å leve! Dette blir gjenopprettelsen av Edens hage, der ulven og lammet skal ligge side ved side (16).

Den store dommen:

Etter de 1000 årene skal Satan slippes løs for en kort tid, for å prøve de som levde på jorda i 1000-årsriket og som ikke ble fristet til å synde, fordi Satan var bundet. Han skal få med seg mange av menneskene, og det vil bli en blodig verdenskrig med et stort slag på Harmageddon. (ikke med i illustrasjonen)

Etter dette slaget vil alle de andre som er døde bli vekket opp (17). Merk deg at i denne oppstandelsen er det bare de som er i dødsriket, de som ikke trodde på Jesus, som står opp, pluss de som døde i 1000-årsriket. Alle disse skal nå dømmes etter sine gjerninger, står det (18). De får ingen nåde fordi de ikke trodde på Jesus. Husk at ingen som trodde på Jesus før 1000-årsriket er med i denne oppstandelsen eller denne dommen, for de ER allerede oppstått (19)!

Nå vil alle disse som ikke trodde, sammen med Satan og hans engler og onde ånder, bli kastet i ildsjøen, i fortapelsen. Derfra er det ingen vei ut i evighet! (ikke med i illustrasjonen)

Den nye, evige Himmel:

Vi som trodde på Jesus skal også komme for en domstol. Men denne domstolen er bare for belønning. Alt vi har gjort som ikke behaget Gud, vil ikke få noen lønn. Men alt som ble gjort i lydighet mot Gud og Jesus, vil bli belønnet. Denne dommen kalles "Kristi domstol".

Hva denne belønningen består i, vet vi lite om, og det har ingen hensikt å gruble på det! For alt vi prøver å gjøre i den hensikt å få lønn, vil være egoisme og det blir ikke belønnet! Det eneste som er viktig å tenke på, er å være lydige mot Gud.

Når dette skjer, skaper Gud en ny, himmelsk jord, en ny Edens Hage, og så vil den himmelem Gud bor i komme ned på denne paradisiske jord. Guds himmel kalles også det Nye Jerusalem, som skal være sentrum på denne nye jord (20). Og så kommer evigheten uten natt, uten mørke, uten synd og sykdom.

Det står at livets elv og treet som gir legedom og evig liv, vil være der. Men treet som ga kunnskap om godt og ondt er tatt bort, for alle som er kommet til himmelen har levd et liv på jorda der de tok et valg om å tro på Jesus ut fra sin egen frie vilje.

På den måten har Gud skapt en himmel med ekte kjærlighet som bygger på den frie viljes beslutning, og dette valget vil få evig betydning. Legg merke til at det er den frie viljes valg om å tro på Jesus som åpner himmeldøra - ikke gode gjerninger eller andre religioner.

Vi vet lite om hvordan denne tilværelsen blir. Det blir helt klart mye lovsang og tilbedelse foran Guds trone, men vi ser også at det vil bli aktiviteter med reising omkring på himmeljorda, at vi skal høste og spise av naturens frukter, og det blir ikke ekteskap eller sjalusi. Det blir ikke natt eller mørke. Ellers strekker ikke fantasien til - vi må bare stole på at det blir bedre enn vi kan forestille oss!


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (hvis jeg skal kunne svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 31.03.13 ( Bilder og "lære" fra ca 1985)

Sist redigert:

Tilbake til oversikten