Religion er Satans påfunn!

    Hør artikkelen opplest, ca. 15 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!


Da erkeengelen Lusifer sa:

Jes.14.14: Jeg vil stige opp over de høye skyer  og gjøre meg lik Den Høyeste


Så mente han alvor! Han etterligner Gud i så høy grad, at Jesus sier i

Matt.24.24: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram
og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.


Likheten er så slående at mange ser ikke forskjellen! De blir ført vill og tror at det er Gud som står bak - mens det egentlig er Satan! Hva er det Satan benytter for å ligne Gud så mye:

RELIGION!


Religion er Satans måte å etterligne Gud på. Ordet "re-ligion" betyr "tilbake til opphavet". Det er menneskenes forsøk på å finne tilbake til sitt opphav, til Gud. All religion handler i bunn og grunn om hva menneskene må gjøre for å bli bra nok for Gud. Dette er Satans etterligning!

For kristendom er ingen religion. Kristendom er ikke menneskenes forsøk på å finne Gud - kristendom handler om Guds forsøk på å finne menneskene! Gud kom ned til jorden og fant oss, ved å bli født som et menneske! Og de gode gjerningene vi kristne gjør er ikke for å bli bra nok for Gud, eller for å bli elsket av Gud, men de er bare et gjensvar på at Gud har elsket oss først!

1.Joh.4.10: Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.


Satans forførende side:

De fleste forstår at Satan er vond, at han står bak urettferdighet, vold og krig. Men det er ikke så mange som kjenner den andre siden av hans forførende personlighet - den som ligner Gud! 

Vi må huske at Satans første og viktigste mål er å vende oppmerksomheten bort fra Jesus som åpnet veien tilbake til himmelen ved å dø for våre synder. For å oppnå dette, kan han gjerne framtre med masse kjærlighet, lys, gode gjerninger og edle hensikter! Han rett og slett etterligner Gud - bare han oppnår å skjule det at Jesus måtte dø for våre synder!

Og på ett punkt synes han å overgå Gud i sin måte å lokke mennesker på: Menneskene skal slippe å innrømme at de er syndere som ikke er rene nok for himmelen!

I det hele tatt er det menneskenes stolthet han apellerer til! Han vil lokke menneskene i den samme fella som gjorde at han selv ble kastet ut av Himmelen, nemlig at menneskene skal bli bra nok ved sine egne gjerninger. At de skal få frelse fordi de fortjener det! At de skal slippe å innrømme at de ikke holder mål!

Imiterer kjærlighet

Mange blir sjokkert når jeg sier at verdens måte å praktisere kjærlighet og gode gjerninger på er Satans verk.

Jesus forteller i Matt.21.33- en lignelse om noen forvaltere som drev en vingård for sin herre. Men da eieren ville innkassere utbyttet, slo de i hjel utsendingene og beholdt inntektene selv. Til slutt sendte eieren sin egen sønn, og trodde at NÅ måtte de vel utbetale inntektene. Men de slo i hjel sønnen også, og trodde at de da kunne overta eierskapet over vingården.

Slik er det med folk som gjør gode gjerninger uten å gi Gud æren, sier Jesus. Det kan nok være at de gjør mye bra, men hvis de ikke gir Gud æren, og enda mer - vil forkaste han sønn Jesus, da er det jo innlysende at de ikke kan få noen lønn av Gud!

På Jesu tid var fariseerne og de skriftlærde de frommeste menneskene som fantes. De holdt Moseloven til punkt og prikke. Og den var da virkelig et uttrykk for hva Gud ville! De ga allmisser til de fattige og hjalp enker og foreldreløse. Men Jesus sa om deres praksis:

Matt.6.1 Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem.
Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 
2 Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det,
slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker.
Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.


Videre sier han til de fromme fariseerne:

Joh.8.44a: Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.


Så Jesus levner ingen tvil om at gode gjerninger som ikke ærer Gud og Jesus, er noe djevelen setter pris på, og det har ingen lønn hos Gud - om det er aldri så nyttig for dem som mottar slik omsorg.

Satans opphav

Vi må huske at Satan ikke var en vond makt fra begynnelsen av. Det står om ham i:

Esekiel 28.11: Så sier Herren Gud:
Du var fullkommenhetens segl, full av visdom og skjønnhet.
13 Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener:
rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd.
Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull;
de ble gjort i stand den dagen du ble født.
14 Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub.
Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner.
15 Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd,
inntil det ble funnet urett hos deg.


Satan var i sitt opphav full av visdom og skjønnhet, en strålende og vernende kjerub i  Himmelen! Han var så strålende at han begynte å tro at han kunne overta for Gud! Det var stoltheten som felte ham! Den samme stoltheten som hans etterfølgere, de religiøse, har - de som tror at de er så bra i seg selv at de er bra nok for himmelens absolutte renhet! Men denne stoltheten fikk følger for kjeruben:

Esekiel 28.17: Din skjønnhet gjorde deg hovmodig,
og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom.
Da kastet jeg deg til jorden og overgav deg til konger,
så de kunne se på deg med skadefryd.


Husk at Satan hadde vært i Himmelen som en av Guds vakreste kjeruber! Og han hadde allerede vunnet å vinne seg tilhengere blant englene der. Da han ble kastet ut, tok han med seg omtrent 1/3 av englene:

Åp.12.4: Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.


Dette er en beskrivelse av Satans fall, og hans ønske om å utslette Jesus - vi vet at kong Herodes drepte alle guttebarna i omegn for å drepe Messias. Men da var Josef og Maria med Jesusbarnet allerdede dratt til Egypt, og der ble de til Herodes var død. Men Satans ønske om å fjerne Jesus er fortsatt like intenst!

Merk også at denne dragen, eller slangen, er det symbolet som Teosofene og New Age ofte bruker som symbol for guddommelighet og visdom! De sier rett ut at dette er slangen fra Paradiset! I 2013 feirer kineserne dragens år!

Det vi skal huske er at Satan og hans engler fortsatt har med seg mange av de samme egenskaper som da de ble kastet ut av himmelen! De har fortsatt den himmelske skjønnheten og kraften og noe av visdommen! Men de er besatt av tanken på å utkonkurere Gud og fjerne Jesus!

Satan er religionenes gud!

Derfor er det ikke til å undres at Stan framtrer som en lysende skikkelse:

2.Kor.11.14-15: Det er ikke noe å undre seg over.
For selv Satan skaper seg om til en lysets engel.
Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten.
Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.


Merk uttrykket: "tjenere for rettferdigheten". Der har vi igjen etterligningen, lureriet. Men merk at religionenes krav om rettferdighet ikke handler så mye om å gjøre rettferdighet. De snakker mer om å kreve rettferdighet, straffe urett og hate fiender av samme grunn. De avler bitterhet og hat i rettferdighetens navn! Jesus ber oss om å tilgi og elske våre fiender!

Og når Satans engler står fram med falsk lære, er det heller ikke rart at de presenterer seg som engler fra Himmelen - på en måte er de jo fra Himmelen:

Gal.1.6-9: Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham
som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet,
det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.  

Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere
et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han
Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå:
Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!


Dette "annet evangelium" er også så likt det sanne evangeliet, at mange blir lurt! For de kan gjerne ha med Kristus - ikke som frelser, men som en profet og et eksempel til etterfølgelse. Egentlig bare som en kosmisk energi. De kan finne på å sitere:

Gal.2.20a: jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.


Så fortsetter de med å forklare at målet med deres liv er å beseire de kjødelige lyster i sitt eget liv, slik at de blir helt og holdent underlagt Kristus.

Vi kunne si: "Woauuu!" Er ikke dette from kristendom? Nei, det er en Satans etterligning - for hvis du la merke til det, stoppet de midt i vers 20! Resten av verset lyder slik:

Gal.2.20b: Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod,
det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.


De utelater at livet handler om å leve for ham som ga sitt liv for oss! I stedet kan de fortsette sin argumentasjon med å sitere Jesus:

Joh.14.12: Sannelig, sannelig, jeg sier dere:
Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør,
ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.


Og så trekker de den konklusjon at de kan bli frelst ved sine egne gjerninger fordi de på samme måte som Jesus skal beseire kjødets lyster i sitt liv! De skal klare å bli frelst ved en eller annen form for religiøs livsførsel. De sier at Jesus viser oss veien til frelse ved at han ikke ga etter for kjødets lyst til å unndra seg døden på korset. Derfor kan de kalle ham "frelseren" og "veien" til frelse! Og så hevder de at vi alle gjennomgår vår kors-test der vi kan seire på samme måte som Jesus, og dermed bli frelst på samme måte som Jesus.

Så her kommer Lusifers hovmot til syne igjen - det som gjorde at han ble kastet ut av Himmelen!

Joh.14.6: Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.


Og Paulus sier:

Rom.3.10:  For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste.
11  Det finnes ikke én som forstår, ikke én som søker Gud.
12  Alle er kommet på avveier, alle er fordervet.
Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
v.23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet.


Og hva Sier Bibelen om de som er så stolte at de tror de kan bli bra nok i seg selv?

Jak.4.6b: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.


De som i sitt hovmod tror de kan bli frelst gjennom religion, har gjort seg selv til Guds motstandere. De har gått i samme fella som Satan, og vil på samme måte bli kastet ut fra Himmelen.

Bibelen bruker klær som bilde på våre gjerninger. Det står om de troende som kommer til himmelen:

Åp.7.13: En av de eldste tok da ordet og spurte meg:
«Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?»
14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg:
«Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.


Og Jesus beskriver hva som vil skje med dem som prøver å komme til himmelen med sine egne klær, det vil si sine egne gjerninger, slik alle religioner lærer:

Matt.22.11-  Men da kongen kom inn for å hilse på gjestene,
fikk han øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær.
12 Han spurte ham: ‘Min venn, hvordan er du kommet hit inn uten bryllupsklær?’
Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne:
‘Bind ham på hender og føtter og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’


Så kjære venn! Hvis du tror at gode gjerninger og troen på en religion vil åpne himmelen for deg, så tar du feil! Det er kun ved å få dine synder renset ved Jesu blod at du blir frelst!

Og hvis noen har lurt deg til å tro at alle religioner, kristendommen inkludert, egentlig handler om det samme og at alle blir frelst ved å følge den religion de tror på, så må jeg dessverre skuffe deg. Uten å bli renset i Jesu blod kommer ingen til himmelen!

Ap.gj.4.12: Det finnes ikke frelse i noen annen,
for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.

Og hvis noen hevder at Islam tror på samme Gud som oss kristne, så bare se på toppen av en moské! Der ser du en månesigd. De tilber måneguden Al-Ilah, en hedensk ørkengud. 

Det hjeper ikke om Muslimer, Hinduer, Buddhister og New Agere er aldri så fromme og "troende" - uten Jesus er Satan deres egentlige gud, og de vil gå fortapt!


  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 03.03.13

Sist redigert:

Tilbake til oversikten