Hvordan lese det Gamle Testamente?

    Hør artikkelen opplest, ca. 19 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!

Mange blir sjokkert når de leser det Gamle Testamente (GT). Hvordan Gud på den ene siden sier at vi ikke skal slå i hjel, og likevel ser det ut som han beordrer drap, massedrap og henrettelser! Dommernes bok er kanskje den verste! Er Gud schizofren, eller kan det ha en annen forklaring?


David teller folket

For å starte med et tydelig eksempel på hva jeg vil fram til, så les følgende to bibelvers:

2.Sam.24.1: Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel.
Han egget David opp imot dem og sa til ham: «Gå og hold folketelling i Israel og Juda!»


1.Krøn.21.1: Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet.

I det ene tilfelle ga de Herren skylda - den andre forfatteren skjønte at det egentlig var Satan som stod bak!
Det er ingen tvil om at disse to skriftstedene handler om samme historiske hendelse. Skulle det David gjorde være en synd, hvis det var Herren som ba ham gjøre det? (2.Sam.24.10) Er det ikke innlysende at det må ha vært Satan som fristet David til stormannsgalskap, og ikke Herren!

Sauls onde ånd

Derfor kan vi også lese skriftsteder som:

1.Sam.16.14: Herrens Ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham.

Dette høres jo ut som en selvmotsigelse. Skulle Herrens Ånd forlate Saul, og så en ond ånd fra Herren skremme ham? Er det Herren som sender ut de onde åndene? Det blir jo ganske innlysende at dette er et eksempel på slik manglende åpenbaring.

Ville Herren drepe Moses?


2. Mos.4.24-26: Mens Moses var underveis og hadde søkt nattely,
møtte Herren ham og ville ta hans liv.
Da tok Sippora en kvass stein og skar av forhuden på sin sønn.
Hun berørte bena til Moses og sa: «Du er min blodbrudgom.»
Så lot Herren ham være.
Det var omskjærelsen hun tenkte på da hun sa blodbrudgom
.

Skulle det være Herren som ville ta livet av Moses mens han på Herrens befaling  var på vei tilbake til Egypt for å befri Herrens folk fra slaveriet? Nei, dette var Satan som ville stoppe Herrens planer. Dette viser klart at selv ikke Moses, som står som forfatter av Bibelens 5 første bøker,  visste om Satan.

Moses hadde ikke oppfylt pakten Gud ga dem gjennom Abraham, ved at han ikke hadde omskåret sønnen sin enda. Dermed manglet de blodets beskyttelse mot Satans angrep. På en eller annen måte skjønte Sippora dette, og oppfylte pakten og berget Moses fra å bli drept av Satan.

Omskjærelsen nevnes i brevene til Paulus som det å være "omskåret på hjertet", noe som betyr helhjertet og lydig mot Gud. Vår pakt er i blodet fra korset. Abrahams pakt var i blodet fra omskjærelsen.

Bileams fristelse

I 4.Mos.22 leser vi om Bileam som ble spurt av kongen i Moab om å forbanne Israel. I vers 12 sier Gud:

"Gå ikke med dem! Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet."

Men etter at kongen lokker og ber en gang til, og Bileam spør Gud en gang til - akkurat som om Gud skulle ha et annet svar fordi Bileam blir lokket med ære og rikdom, så ser vi i vers 20:

Om natten kom Gud til Bileam og sa: "Er disse mennene kommet for å hente deg,
så stå opp og gå med dem! Men gjør ikke noe annet enn det jeg sier deg!"


Så dro Bileam, men i vers 22 leser vi:

"Da flammet Guds vrede opp fordi han dro...."

Videre hører vi hvordan Herrens engel prøver å stoppe Bileam, og at det er bare eselet som ser engelen, og eselet snakker til Bileam. Skulle Gud først si nei, deretter ja, og så bli sint og sende en engel for å stoppe ham? Nei, det var Satan, fristeren, som talte i vers 20. Heldigvis er Gud med og gir Bileam så klare åpenbaringer at han ikke gir etter for fristelsen, men må velsigne Israel mer og mer.

Jobs boks åpenbaring

I de eldste delene av GT hadde ikke folket åpenbaring om at det fantes noen Satan (på samme måte som New Age i dag). Derfor trodde de at alt kom fra Herren, enten det var godt eller vondt (Ying og Yang).
Jobs bok gir oss på en spesiell måte innsikt i dette:

Job.1.6: Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren;
blant dem var også Satan.


Job.2.10: Men han (Job) svarte: «Du taler som en ufornuftig kvinne.
Skal vi bare ta imot det gode fra Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også?»
Tross alt som hadde hendt, syndet ikke Job med sin munn.


Vi som leser Jobs bok får vite at det var Satan som stod bak lidelsene, men det visste ikke Job. Forfatteren av Jos bok hadde fått åpenbaring om Satans virksomhet og natur - men ikke Job selv!  Vi skjønner ut fra dette at folk i gamle tider trodde at ulykker kom fra Herren, når det i virkeligheten var Satan som stod bak - eller at det rett og slett var følger av menneskelig svikt eller tildfeldigheter.

Masse menneskebud

Matt.15.8-9: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.
Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.»

Mange av budene og reglene vi finner i GT er ikke et uttrykk for Guds vilje.
De er menneskebud, som ofte kan gi oss til en feil oppfatning av Gud.  Et eksempel:

4.Mos.24.19-20: Når noen skader sin landsmann på kroppen,
skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort:
brudd for brudd, øye for øye, tann for tann.
Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få.


Mens Jesus sier:

Matt.5.38-39: Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og  tann for tann.' 
Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere.
Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.


Og akkurat denne rettelsen tar for seg kjernen i forkjellen mellom menneskelig tankegang og evangeliet! Mennesker tenker hevn og straff, slik som i GT og i Islam. Jesus sier at vi skal elske våre fiender, be for dem som forfølger oss og gi vår fiende mat! Dette er den eneste virkelige løsningen på vold, krig og urettfrdighet i verden, helt fra de nære relasjonene til de store verdensproblemene!  GT kan ikke gi oss svarene - men Jesus kan!

Feil gudsoppfatning

Jesus tar altså et oppgjør med den feilaktige Gudsoppfatningen. Han tar et oppgjør med loven. Det er mange steder i GT der det ser ut som Gud er grusom og hevngjerrig. Men det meste av det er feil oppfatning av Gud! Til og med i de ti bud finnes det uttalelser som Jesus tar avstand fra. I teksten til det første bud står det:

2.Mos.20.5b: For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud.
Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg,


Det er klart at arv og miljø kan gjøre at barn får lide på grunn av sine foreldre. Men er det Guds straff?
Dette var sannsynligvis også bakgrunnen for at disiplene spurte Jesus om den blindfødte.

Joh.9.2-3: Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet,
han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»  
Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet.
Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.


Det samme slår han fast om de som ble drept da tårnet ved Siloadammen raste sammen (Luk.13.4)
Mennesker kan rammes av ulykker og sykdom uten at det er Guds vilje eller straff. Jesus avkrefter påstanden i forklaringen til det første bud!

Årsak og virkning

Veldig mye av den feilaktige gudsoppfatningen skyldes at de tolket naturlige sammenhenger mellom årsak og virkning som at det var Guds straff eller lønn!  Men det skyldes ofte at menneskene har et behov for å forstå og tro at det må ligge en "mening" bak alt. Men oftest har ting en naturlig forklaring - for det handler som oftest om årsak og virkning!

David hadde skjønt at det ikke er Gud som straffer da han skrev:

Salme 103.10: Han gjør ikke med oss etter våre synder
og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.

Dette gjelder også de mange gangene da folket glemte Gud, for da mistet de Guds beskyttelse og velsignelse slik at de fikk store problemer (Les Dommerboken - år 1000 f.Kr.).  De måtte høste det de sådde. Ikke fordi Gud straffet, men fordi de stilte seg utenfor hans beskyttelse og velsignelse!

Etter Jesu forsoning

Så må jeg også minne om at vi lever i tiden etter at Jesus rev ned skillet mellom Gud og mennesker da forhenget i templet revnet fra øverst til nederst. All straff rammet Jesus! Så selv om det skulle være Gud som straffer og hevner enkelte steder i GT, så gjør han ikke det lenger nå! Og selv om det skulle være slik at det er Gud som i GT påbyr grusomme handlinger, så er den tid forbi fordi Jesus kom med en ny pakt!

Heb.10.19-20: Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen,
dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp.


Ef.2.14-15: For han er vår fred, han som gjorde de to til ett
og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.
Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter.
Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.

Uvitenhetens tider

Så folket i gamle tider manglet åpenbaring, både om Satans eksistens, om et liv etter døden, og om himmel og fortapelse:

Apg.17.30: Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med,
men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om.


Vi vet at Sabbukeerne ikke trodde på noen oppstandelse, selv om de brukte de samme skriftene som fariseerne

Ap.gj.23.8: For saddukeerne hevder at det ikke er noen oppstandelse,
og at det heller ikke finnes engler og ånder, mens fariseerne tror på begge deler.

Og når vi leser Salomos ord både fra Ordspråkene og Forkynneren, så forstår vi at ikke en gang den vise Salomo hadde kunnskap om at det var et liv etter døden, og enda mindre et skille mellom himmel og fortapelse:

Fork.9.5: De levende vet at de skal dø, men de døde vet ingen ting.
De har ingen lønn i vente, for minnet om dem er glemt.
.

Men vi vet at vi i oppstandelsen skal få både bevissthet og lønn (Matt.16.27, 1.Kor.3.10-17)
Vi vet at denne uvitenheten nå er erstattet med kunnskap som Jesus har forkynt oss:
  1. At det finnes en ond Satan som vil stjele, myrde og ødelegge (Joh.10.10)
  2. At det finnes en oppstandelse til en tilværelse etter at kroppen dør (Mark.12.26-27)
  3. At denne evige tilværelsen bli enten (Luk.13.23-30):
    a. I Guds himmel for dem som tror på Jesus som sin frelser
    b. I en fortapt tilstand, utestengt fra Guds himmel og kjærlighet, for de som ikke tror.
Matt.4.16: Det folk som satt i mørke,  har sett et stort lys.
Over dem som bor i dødens land og skygge,  har lyset gått opp.

Åpenbaringens tid

Jeg håper at teologene snart vil begynne å undervise om den misforståtte Gudsoppfatningen i det Gamle Testamente slik at folk kan lese Bibelen uten å tro at Gud er en hevngjerrig despot, men forstå at Israelsfolket levde i uvitenhet om hvordan Gud var helt fram til Jesus åpenbarte Guds godhet for oss!

Her er en oversikt over denne utviklingen i Bibelens bøker i GT:
Mosebøkene er skrevet ca. 1400 år før Kristus (ingen åpenbaring om Satans eksistens)
Samuelsbøkene er skrevet ca. 800 år før Kristus (ingen åpenbaring om Satans eksistens)
Et sted mellom 800 og 500 år før Kristus: *************** gryende åpenbaring *******************
Krønikebøkene er skrevet ca. 400 år før Kristus (klar åpenbaring om Satans eksistens)
Jobs bok (uviss datering - Job hadde ikke åpenbaringen, men forfatteren hadde det!)
Jesaja er skrevet ca. 700 år før Kristus (om han som ville gjøre seg lik Gud, kap.14)
Esekiel er skrevet ca. 600 år før Kristus (om kjerubens/Lusifers fall i Himmelen, kap.28)
Sakarja er skrevet ca. 500 år før Kristus (Taler klart om Satan som anklageren i kap.3 v.1)

Her ser vi at åpenbaringen om Satans eksistens og virksomhet skjedde mellom 800 og 500 før Kristus.

Jesus viser oss Gud!

Les det Gamle Testamente med varsomhet! Det er ikke sikkert at Gud er slik det høres ut som i det du leser der! Vær åpen for at det du leser kanskje røper en misforstått gudsoppfatning!

Fariseerne kjente det Gamle Testamente ut og inn - men de hadde ikke skjønt hvem Gud er! Slik kan det være i dag også - man kan lese i GT og virkelig bli forvirret! Derfor: SE PÅ JESUS!

Joh.8.19: «Hvor er din far?» spurte de. Jesus svarte:
«Dere kjenner verken meg eller min Far.
Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far.»

Joh.14.8-9: Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 
Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?
Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’

Bibelen er sann!

Så når vi sier at Bibelen er "sannhet", så betyr ikke det at alt som står der er "sant", for det er umulig at både Gud og Satan kunne egge David til å telle folket! Men Bibelen er sannhet i den forstad at den taler sant om de historiske hendelsene og gjengir ærlig og åpent hva folk tenkte, trodde og sa. Også deres misoppfatninger på grunn av uvitenhet!

Mye positivt!

Men når det er sagt, så må jeg si at GT er en gullgruve - når det leses rett! Når vi gjør som Jesus oppfordrer, nemlig å se at det står mye der som peker fram mot Jesus og den Nye Pakt. Det sies at vi skal lese GT "gjennom det Nye Testamentes briller".

GT er nyttig!

2.Tim.3.16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til
opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,


Selv om Paulus bruker mye tid på å forklare at vi er løst fra loven, understreker han at det er mye visdom å finne i hele GT. Vi gjør vel i å tenke over at mye av det som står der faktisk er et sant uttrykk for hva Gud mener er det beste for oss!  Vi må la Ånden vise oss hva som er til oss i dag!

Glimt av den Nye pakt!

I GT finner vi veldig mange profetier og glimt som peker fram mot den nye pakten som skulle komme ved Jesus. Ja, vi finner til og med at mange hadde oppfattet Gud slik allerede før Jesus kom:

Salme 103.10: Han gjør ikke med oss etter våre synder
og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.

Til og med Moses hadde skjønt at Guds egentlige vilje ikke var at menneskene skulle leve etter bud og regler, men etter sine hjerter:

5 Mos 30, 11+14: Disse budene som jeg gir deg i dag, er ikke for vanskelige eller fjerne for deg. Nei, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det


Lykke til!

  Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 26.02.11

Sist redigert: 25.07.12

Tilbake til oversikten