FRELSEMenneskene ble skapt i den hensikt å leve sine liv for Gud, men så kom det onde inn slik at det ble et skille mellom Gud og menneskene. Dermed kom menneskene utenfor Guds hensikt med sine liv. Da Gud gav loven, viste det seg at de som ville tjene Gud ikke klarte å holde den, selv om de ønsket.

Paulus sier i Rom.3.10-12:"Det finnes ikke EN som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke EN som er forstandig, ikke EN som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke EN som gjør det gode, ikke en eneste." Derfor gjorde Gud noe; han sendte sin sønn for å frelse menneskene ut av deres situasjon. Tenk hvilken kjærlighet!

Forsoning

Det vi nå skal ta for oss er bibelens viktigste budskap; det er om den frelse Jesus vant for oss på Golgata. Dette er det glade budskap til ufrelste syndere og til kristne i anfektelse over sin tro. Det er budskapet om Lammets blod.

Da døperen Johannes så Jesus, sa han: "Se der Guds lam som bærer verdens synd." Den synden som skilte menneskene fra Gud ble lagt på Jesus Kristus. Det er litt vanskelig for oss som ikke kjenner G.T.'s offerordninger å skjønne helt betydningen av ”offerlam” og blod. Men jeg vil ta fram to bilder fra G.T. som er lette å forstå:

Det står i 2.Mos.12, og vi leser versene 3, 7, og 12-13: "Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut ett lam, ett for hver husstand. Så skal de ta noe av blodet og stryke på de to dørstolpene og på dørbjelkene i de husene hvor de spiser det. For samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe: og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere bor i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende skal ramme dere når jeg slår Egypt."

Troen på Jesu død og hans blod som rant på Golgata, er blodet på vårt hjertes dørstolper. Dersom du TROR dette så blir du frelst. Prøv nå å sette deg inn i situasjonen til disse Israelittene: Gud skulle sende en veldig dom over alle som bodde i Egypt. Men han fortalte dem hvordan det var mulig å unngå denne dommen. Og den måten det kunne skje på var ganske enkel: Stryk saueblod på dørstolpene! Men kunne det være nok? Hva om de tvilte? "Er det nå HELT sikkert at vi ikke burde låse døra, eller kanskje henge opp en diger plakat, eller kanskje ha sverdet klart?" Skjønner du?  Det spilte ingen rolle hva de der inne følte og tenkte. Gud så etter blodet, og det var nok!

Slik er det med vår frelse også. TROEN på Jesu Kristi død og oppstandelse, troen på hans blod på Golgata er blodet på våre hjertes dørstolper. Det spiller ingen rolle om du føler deg frelst eller ikke, om du tror det kreves noe mer for å bli frelst; TROEN PÅ JESUS ER NOK! "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som TROR på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Det andre bildet bruker Jesus selv i Joh.3.14-15: "Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv." Bildet er hentet fra 4.Mos.21.8, og er Guds svar til israelsfolket på hvordan de skulle redde seg fra noen farlige slanger som bet dem: "Lag deg en slange og sett den på en stang! Hver den som blir bitt skal berge livet når han ser opp på den." Hva var det som krevdes for å redde livet? Var det at de måtte forstå hvordan et blikk på kobberslangen innvirket på blodets kjemikalier slik at disse ble nøytralisert og ufarlige? Langt ifra! Gud hadde sagt at den som SÅ på den skulle berge livet. På samme måte sier Jesus det er med vår frelse. Den avhenger ikke av at vi forstår, men bare at vi tror og handler etter det. Vi skal bare stole på at når Gud sier at det er slik, ja, så ER det slik.

Korsets dårskap

Alle religionene i verden er et uttrykk for hvordan mennesker tror Gud vil frelse dem.  De tror regler og forordninger er veien å gå. Men når Gud selv forteller oss løsningen, er den ikke slik vår tanke finner det fornuftig. Han sier ganske enkelt: TRO på Jesu død på Golgata, og det er nok, selv om det høres dumt ut. Paulus sier om dette i 1.Kor.1.21: "For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som TROR, ved den dårskap vi forkynner." Vi må ikke tro at frelsens teoretiske grunnlag kan forklares slik at folk skal bli frelst ved å bli overbevist av den grunn. Nei, frelsen virker som en dårskap, og den kan ikke tilegnes ved å forstå, men bare ved å TRO.

Egne gjerninger

”Ja, men jeg må vel gjøre noe selv også?! Gå på møter, i kirka - holde meg unna den og den og passe meg for ditt og datt! Og så må jeg vel prøve å bli som de andre kristne; jeg må ikke kle meg for moderne, og heller ikke for hverdagslig når jeg går på møter! Og så må jeg lære meg møtekultur; oppføre meg anstendig, ikke le eller fortelle noe morsomt. Jeg må se ut som en synder, og dess mer sorgbetynget jeg ser ut, dess mer vil de andre tro at jeg er ydmyk, for Gud elsker jo ydmykhet!?”

Ja, sånn tror jeg desverre mange kristne tenker. Ikke rart at de ikke får med seg noen på møte. Slike tanker er ikke annet enn tradisjoner og falsk fromhet, og har ingenting med frelse å gjøre.

Det å være frelst er så fantastisk enkelt. Jeg sier ikke at det er enkelt å leve et seirende og framgangsrikt kristenliv, men det er ingen forutsetning for å være frelst! Når vi senere skal snakke om å leve som en kristen, så husk å ikke bland sammen disse tingene. Troen til frelse må ikke forvanskes eller forveksles med ”stor” og ”liten” tro. Enten tror du, eller så tror du ikke. Om troen du har er stor eller liten har ingenting med saken å gjøre, den som TROR blir frelst!

Hør hva Paulus sier til Galaterne i kap.2 v.16a: "Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus." Vi skal i bibeltimen " Fri fra loven " ta opp vårt forhold til bud og regler.

Bekjennelse

Det å bekjenne med sin munn er meget viktig. Det er klart at noen kan ta imot Jesus og bli frelst på dødsleie uten at de får sagt det til noen. Men det står alvorlig nok i Matt.10.32: "Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen."

Hvordan kan vi vite om et menneske har tro? Jo, vi finner oppskriften i Rom.10.9: "For hvis du BEKJENNER med din munn at Jesus er Herre, og TROR i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, SKAL du bli frelst." Merk at jeg ikke snakker om å kalle seg ”kristen”, for det er et belastet ord, men å erkjenne sin tro på Jesus som frelser! La aldri noen, ikke engang deg selv, ta fra deg denne sannheten!
 


Manus fra: 

Tilbake til oversikten