Ismaels velsignelse

Vi vet at Gud velsignet Isak, far til Jakob, som skiftet navn til Israel, og ble stamfar til Israels 12 stammer. Men Ismael, hans 12 sønner, og de andre 6 sønnene til Abraham ble også velsignet! 

(Klikk på stedsnavn i kartet til høyre, og finn navnet i Abrahams slektstavle fra Adam til Egypt.)

"Og Herrens engel sa til henne (Hagar): Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles. Se, du er med barn og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael ("Gud hører"), for Herren har hørt din nød. Han skal bli et vill-esel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd skal være vendt mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre. (1.Mos.16.10-)

"Se, jeg vil velsigne ham, jeg vil gjøre ham fruktbar og gi ham en overmåte talltik ætt. Han vil bli far til tolv høvdinger, og jeg vil gjøre ham til et stort folk." (1.Mos.17.20)

Klikk på stedsnavn i kartet, og se skeltskapet til Abraham!

Hvilken Gud? 

I den første utgaven av denne artikkelen fikk jeg noen reaksjoner på at jeg antydet at muslimer, jøder og kristne tror på den samme Gud. Det jeg siktet til var at Abraham, Isak og Ismael trodde på samme Gud. Det står et sted tidlig i Koranen at muslimer skal betrakte jøder og kristne som troende. Noen muslimer mener fortsatt dette, andre holder seg til senere skrifter som formidler hat til jøder og kristne.

Noen mener at Allah egentlig er en hedensk arabisk ørkengud (måneguden, herav sigden), og at Mohammed hevdet sine røtter til Abrahams Gud bare for å bli godtatt av jøder og kristne. Når dette ikke lykkes, ble han mer fiendtlig, og gudsbildet ble mer og mer barbarisk. Men som et kontaktpunkt for å oppnå kommunikasjon med muslimer, er Abrahams Gud et utgangspunkt for videre kommunikasjon.

Når det er sagt, må jeg skyte inn at gudsbildet som tegnes i Bibelens GT også til tider er barbarisk. Dette skyldes at Bibelen i sin ærlighet også gjengir menneskenes misforståtte oppatning av Gud. Vårt gudssyn hviler på det Jesus sa og gjorde, ikke på det som kommer fram i GT. 

Joh.14.9: Jesus svarer: "Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? 

Farlig hat!

Hatet og mistroen som i dag blomstrer mellom "Kristne" og "Muslimer" er like farlig som spenningene mellom rike og fattige land! Det er ekstremister på begge sider som avler dette hatet, mens de store massene av folket vil ha fred og godt naboskap. Mye av grunnlaget for hatet bygger på uvitenhet og frykt. 

De kristnes sympati for Jødene avler også lett et hat mot den arabiske verden. Da er man med og forsterker konflikten! Vi må elske begge disse folkene! Eller enklere sagt: vi skal elske alle mennesker!

PS! Vi bør huske at Muslimene tror at det var Ismael Abraham skulle ofre, da Gud grep inn. Vi bør derfor være forsiktige med å hevde at han skulle ofre Isak, men si at han ble prøvet i det å ofre sin sønn.

Likheter og forskjeller!

Da Jesus hang på korset ropte han på "Eloi" eller "Elohim". Ordet "Allah" er en dialektisk variasjon av samme ord, som betyr "mektig, høy, opphøyet".  Grunnstammen "el" eller "al" betyr "Gud" i alle semittiske språk. Alle steder i GT hvor vi leser "Gud", er det oversatt fra "Elohim". (Alle steder det står "Herren" er oversatt fra "Jahve").

I  Islam er det viktig å bekjenne at Gud (Allah) er én. Derfor har de problemer med vår treenighetslære, og kaller den gudsbespottelse. De klarer ikke å forstå at Jesus og Den Hellige Ånd er manifestasjoner av den ene Gud, som vi tror på. Jesus sier:   "Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én" (Mark 12.29). For Jesus var dette det første bud!

Jesus i Koranen

Det er mange kristne som ikke er klar over at det står om Jesus i Koranen. Det står at Maria var jomfru, og at Jesus er en stor profet, sendt av Gud. Dette er et kontaktpunkt som kan åpne for dialog.

Men de ser ikke på Jesus som "Frelseren", slik vi tror, at vi blir frelst ved tro av nåde (Ef.2.8). Ei kvinne som hadde konvertert fra kristendom til Islam, sa til meg: "Det blir for lettvint å bare gå til Gud og tro at man er ferdig med ting. Man må ta ansvar for sine handlinger!" 

Hun har dessverre rett i at mange kristne unndrar seg ansvar på denne måten. Riktignok tilgir Gud, men han har aldri løst oss fra ansvaret med å gjøre opp med våre medmennesker! "Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å anklage deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer." (Matt.5.23-24) Dette er klar tale fra Jesus: Du har ikke noe foran Gud å gjøre før du har gjort opp med dine medmennesker!

Jeg tror ikke at Muslimer blir frelst ved å tro at Jesus var en profet. Men hvis de tror at Jesus var en profet, sendt av Gud, bør de lytte til hva denne profeten sa, og kanskje etter hvert forstå at han var noe mer enn en profet!  Muslimene tror ikke at Jesus døde og stod opp igjen. Noen tror at han døde og at liket ble smuglet bort (det tror også jødene) mens andre tror han var skinndød, og senere levde i Kashmir.

Ta Ismael i hånden!

Vi vet at Sara avviste Hagar og Ismael, da gutten var 14 år. Men det står i 1.Mos.21.17-18: "Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa: "Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt gutten gråte der han ligger. Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk." 

Hører vi Ismael gråte? Våger vi å ta ham fast i hånden? Våger vi å si: "Vær ikke redd, for Gud er med deg!"? Hvis Gud har slik omsorg for Ismael, skulle ikke vi også ha omsorg for hans etterkommere?! Jeg tror ikke det er frelse i islam, men gud vil frelse muslimer - han elsker dem! Tør vi?

Sterke profetier

Bibelen er full av navn. Mange er så vanskelige å uttale at vi bare hopper over dem. Langt mindre reflekterer vi over det som ligger bak disse navnene. Mange er faktisk Abrahams slekt og etterkommere, ikke bare etter Isak, men også etter de andre 7, kanskje fra en av Ismaels 12 stammer?

Gud ga Abraham sterke løfter: "Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og riktig, så Herren kan la Abraham få det han har lovt ham."  (1. Mos. 18. 18-19) Dette løftet fra Gud gjelder Abrahams "sønner", ikke bare Isak, men også Ismael, Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak og Suan.

Jes.42.11: "Ødemarken og dens byer, landsbyene der Kedar bor, skal alle stemme i. De som holder til på fjellet, skal juble og rope fra fjelltoppene." Kedar var en av Ismaels 12 sønner, og her profeteres det vekkesle i Kedars land - det er midt i Saudi-Arabia!

Jes.60.6-7: "Et mylder av kameler dekker landet, kamelfoler fra Midjan og Efa. Der kommer alle fra Saba, gull og røkelse fører de med seg. Med glede forkynner de Herrens pris. Alle Kedars sauer samles hos deg, Nebajots værer står til din tjeneste. De skal ofres på mitt alter til glede for meg, og jeg vil pryde mitt herlige tempel." Midian var en av Abrahams sønner (Midianittene). Efa var Midians sønn. Vi så at Kedar var Ismaels sønn. Nebajot var Ismaels eldste sønn. Saba er det samme som Sjeba, sønn av Joksan, sønn av Abraham. Dette er områdene langs breddene av Rødehavet, i Saudi-Arabia og Etiopia. Der skal det bli vekkelse!

Det finnes også profetier om omvendelse for andre folkeslag i området, som var i slekt med Abraham. Lots sønn, Ammon, (Lot var Abrahams brorsønn) ble stamfar til Ammonittene. I Jer.49.6 leser vi: "Men deretter vil jeg gjøre ende på Ammons barns fangenskap, sier Herren."  Ammon er i dagens Irak! Der bor også etterkommerne av to av Ismaels sønner: Duma og Massa.

I Daniels profetier om endetiden sies det: "Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene." (Dan. 11.41) Edom er Esaus etterkommere, bror til Jakob (Israel), Isaks sønn. Moab og Ammon var Lots etterkommere, de han fikk med sine to døtre.

Og så finnes det profetier om andre folkeslag, som vi ikke kan se er av Abrahams ætt, slik som Egypt: Jes.19.22: "Herren skal slå Egypt. Han skal slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og han skal bønnhøre dem og lege dem." Og Jer.49.39: "Men i de siste dager, da vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren." Elam er i dagens Iran.

Vi kjenner til profeten Jona. Byen Ninive er dagens Mosul i Nord-Irak. De som bodde der var ikke jøder. Vi ser altså at Gud også i historien har brydd seg om ikke-jøder, sendt en profet til dem, og gitt akt på deres omvendelse. Skulle ikke Gud kunne gjøre det samme i dag? Eller er vi like motvillige som Jona?

Kristnes ansvar!

Når vi leser profetiene må vi huske at vi lever i "de siste tider". Det er mange profetier om dom og ødeleggelse over alle disse folkeslagene, men til slutt, i de siste tider, skal Herren fri dem ut, det vil bli vekkelse blant dem. Hele den arabiske verden er dekket av løfter! Våkn opp! Se Guds plan for Araberne! Gud elsker dem, for de er av Abrahams ætt, omsluttet av Guds løfter og profetier! La oss tenke Guds tanker om dem!

Tilbake til oversikten

Først utgitt 19.04.03
Sist endret: 11.07.07