En tre-EN-ig Gud

Mark.12.29: Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.

Mange sliter med å forstå at vi har en "treenig" Gud som består av Gud Fader, Jesus og den Hellige Ånd. Men vi kristne tror bare på én Gud! Men vi ser på ulike funksjoner av den ene og samme Gud!

Tre funksjoner:

La meg ta et eksempel for å vise hva jeg mener:
1. Solen er en energikilde som sender ut lysenergi i rommet.
2. Lyset er strålene som formidler kraften fra solen.
3. Varmen som lyset bevisker når de treffer jorda, er resultatet.

Dette er ikke tre ulike kilder - alt dette er et resultat av sola!
Slik er det også med treenigheten:
1. Gud, jordens skaper, er alle tings opphav, kilde og opprettholder.
2. Den Hellige Ånd er Guds kraft formidlet til jorden.
3. Jesus er det synlige resultat av Guds kraft som virker gjennom Ham.

Logos-begrepet:

Joh.1.1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh.1.14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Filosofer hadde på den tiden definert "Logos" (Ordet) som den skapende, livgivende, kontrollerende og opprettholdende kraft i universet. Av og til omtalte de denne kraften som "Gud". Johannes valgte å innlede sitt evangelium med å bruke deres språk, og forklarte at denne kraften, denne Gud, ble menneske i Jesus Kristus fra Nasaret.

Videre brukes uttrykket: "tok bolig iblant oss". Dette er samme ord som "tabernakel". Gud ba israelittene bygge et tabernakel som Han kunne bo i (2.Mos.25.8). Ordet "tabernakel" betyr "bolig". På samme måte bodde Gud i Jesus!

Gud var i Jesus:


Joh.14.8-: Da sier Filip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» 
9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?
Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?
10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg?
De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv;
det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger.
11 Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg.
Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.


Jesus som levde på jorda var inkarnasjonen av Gud på jord - ikke en annen Gud.

Sønners myndighet

Vi kan lure på hvorfor Jesus kalte seg Guds Sønn og snakket om Gud som sin Far, hvis han var Gud!? 
Det var vanlig å si at en mann utførte noe selv om det var hans sønner som gjorde jobben. Eks:

Jes.58.12 (Bibelselskapet): Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da skal de kalle deg den som murer revnene igjen og setter veiene i stand, så folk kan bo i landet.

Jes.58.12 (Norsk Bibel 1988): Sønner av deg skal bygge opp igjen ruiner fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand så folk kan bo i landet.

Jes. 58.12 (Bibelforlaget): De som kommer fra deg, skal bygge opp igjen de gamle, ødelagte stedene. Du skal reise opp igjen grunnvollene som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddt i stand, den som bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo i landet.

Hvordan kan det ha seg at tre oversettelser brukes så ulike ord? Det skyldes at ordbruken om en mann som utførte et arbeid er slik på hebraisk, at "det som kommer fra deg" er "deg", enten det er du eller dine sønner som utfører arbeidet! Derfor kan vi sette disse tre oversettelsene i omvendt rekkefølge og si:
"Jesus kommer fra Gud, han er Guds sønn, han er Gud" - og alt dette er det samme! Jesus er Gud!

JEG ER:

2.Mos.3.13: Da sa Moses til Gud: «Men når jeg nå kommer til israelittene og sier til dem at deres fedres Gud har sendt meg, og de så spør etter hans navn, hva skal jeg da svare?» 14 Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg Er‘ har sendt meg til dere.»

Jesus bruker også dette navnet på seg selv, men i våre oversettelser blir det ikke så tydelig:

Joh.18.4-5: Jesus visste om alt som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem: «Hvem leter dere etter?»  5 «Jesus fra Nasaret,» svarte de. «Det er jeg,» sier Jesus. Judas, han som forrådte ham, var også der sammen med dem.  6 Da Jesus sa: «Det er jeg», rygget de tilbake og falt til jorden.

Jesus sa egenlig "JEG ER". Da Jesus sa dette hadde det så kraftig virkning at de som skulle fange ham falt bakover til jorden! Det var en enorm kraft i det han sa - for han sa egentlig: "Jeg er Gud!"

Den Hellige Ånd er også Gud:

Joh. 14.18: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.

Joh.14.26: Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Jesus sier "jeg kommer til dere". Den Hellige Ånd er Jesu Ånd. De er ett med Faderen. Han er kraften formidlet. Hans oppgave er å åpenbare Guds vilje for oss, lære oss, styrke oss og opphøye Jesus!

Jeg tror det er lettere for folk å skjønne at Ånden er Gud, for den Hellige Ånd står ikke så tydelig fram som egen person. Han er en personifisert beskrivelse av Guds Kraft i aksjon. Jesus sa:

Joh.3.8a: Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen.

Her beskriver Jesus hvordan Ånden er Guds usynlige kraft. For vi ser ikke vinden (ånden) men bare virkningene av den (Jesu gjerninger - nå gjennom sin kropp - menigheten).

En fjerde guddom?

Noen mener at vi mennesker er en fjerde part av guddommen - at vi også er guder:

Joh.17.21: Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg.
Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.


Forklaringen på dette finner vi hos Paulus:

1.Kor.12.27: Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.

Vi må huske at Kristus er hodet for legemet - vi er lemmene. Som kirke, sammen med de andre, er vi ett med Gud. Ikke som en fjerde del av guddommen, men som en del av Kristus.

Ef.4.15: Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Det er hodet som styrer kroppen. Det er kun i Kristus at vi har del i guddommelig natur. Men vi ER ikke guder!


Først lagt ut: 13.06.2011

Sist redigert:

Til oversikten