Satan og hans hær

    Hør artikkelen opplest, ca. 14 min   Tilbake til oversikten       Del på FaceBook!


Mange assosierer ordet "Satan" med en karikaturfigur av en grotesk skapning med hale, hestehover og horn i panna som befinner seg på et sted med flammer med en gaffel i handa.

Ingen ting er så fjernt fra sannheten! Og slike karikaturer er med å skjuler hans sanne identitet og opphav! Satan ler av slike forestillinger, for da kan han fortsette sin virksomhet uten å bli gjenkjent!

En vernende kjerub:

Det som framfor alt beskriver hans opphav, leser vi hos profeten Esekiel:
(Uthevelsene er gjort av undertegnede)

Esekiel 28.11: Så sier Herren Gud:
Du var fullkommenhetens segl, full av visdom og skjønnhet.
13 Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener:
rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd.
Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull;
de ble gjort i stand den dagen du ble født.
14 Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub.
Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner.

15 Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.
16 Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde.
Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg,
du vernende kjerub, mellom de funklende steiner.
17 Din skjønnhet gjorde deg hovmodig,
og fordi du var så strålende,  forspilte du din visdom.
Da kastet jeg deg til jorden  og overgav deg til konger,
så de kunne se på deg med skadefryd.

Her tegnes et bilde av en fantastisk skikkelse. "Fullkommenhetens segl" -  "strålende og vernende kjerub". Kjerubene var de høyeste englene i Guds himmel. Selv om denne kjeruben ble kastet ut av himmelen, kan han fortsatt framtre i denne overveldende skjønnheten og makten. Det er ikke til å undres over at de som møter denne skikkelsen tror de møter en engel fra Gud! Paulus sier:

2.Kor.11.14-15: Det er ikke noe å undre seg over.
For selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 

Etterligner Gud

Men vi ser at skjønnheten gikk ham til hodet. Han ble hovmodig! Han trodde han var like bra som Gud selv. Han ville overta hele himmelen! Dette står beskrevet hos profeten Jesaja:

Jes.14.13: Det var du som sa med deg selv:
«Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone.
Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.
14 Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste
15 Nei, til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen.

Og når han sier at han vil gjøre seg lik den høyeste, så betyr det at han kom ned til jorden og utga seg for å være Gud! Og da er det klart at han framstår ikke som en dum karikatur! Hvem ville da trodd at han var Gud? Nei, han etterligner Gud til de grader, at han klarer å etablere religioner der han lurer folk til å tro at han er Gud! Alle religioner har egentlig Satan som sin gud! For kristendom er ingen religion!
Les egen artikkel: Religion er Satans påfunn!

2.Kor.4.3-: Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. 
4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset
som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.


Paulus kaller Satan for "denne verdens gud", og hans oppgave er å forblinde folk så de verken ser evangeliet eller hvem denne guden egentlig er! Og han lykkes sørgelig godt med det! Vi ser f.eks. at i Teosofien benytter de en slange, eller drage, som symbol på visdom og det guddommelige, og de sier rett ut at dette er slangen som viste seg i Paradiset. Og New Age og Antroposofi er en fortsettelse av Teosofien. Og denne dragen har de med seg fra Teosofiens grunnlegger som studerte Hinduisme og Buddhisme i østen. 2013 er dragens år i Kina.

Det er jo oppsiktsvekkende hvordan de åpent kan hevde at slangen i Paradiset er deres gud! Du snakker om å være forblindet! De kan også snakke om Satan som en nyttig tjener for Gud, fordi han prøver menneskene slik at de utvikler seg til mer høyerestående individer! Slik kan de la seg lure av Satans forførende tankegang som alltid blander så mye sannhet i sine løgner at folk sluker det hele!

Fikk med seg 1/3 av englene:

Denne kjeruben hadde allerede skaffet seg tilhengere i himmelen, og de ble kastet ut sammen med ham. Vi leser:

Åp.12. 3 Også et annet tegn viste seg på himmelen,
en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. 
4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden.
Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.


Ordet "drage" her betyr "stor slange". Her ser vi at han river med seg 1/3 av stjernene, et bilde på engler. Alle disse kom ned på jorden, i den jordiske atmosfære. Og på samme måte som den falne kjeruben, kom også de falne englene opprinnelig fra Himmelen med sin strålende glans - de var "stjerner". Derfor tror mange at de er Guds tjenere når de viser seg for folk:

Gal.1.8:  Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen
skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere,
forbannet være han

Så hvis mennesker søker kontakt med engler, så er det disse falne englene som befinner seg på det jordiske plan, de får kontakt med. For Guds engler befinner seg fortsatt i himmelen og drar ut bare på befaling fra Gud. Men menneskene lar seg lure fordi de falne englene fortsatt har sitt himmelske utseende - men de har ett mål: Å sluke barnet som ble født!

Å fjerne Jesus:

Satan kan godt framtre som kjærlighet og lys - bare han får skult Jesus. Han kan til og med godta at Jesus var en profet som levde og ble drept på et kors, slik det står i Koranen. Og han kan også gå med på at begrepet "kristus" er en kosmisk energi, en upersonlig kjærlighetsenergi som inkarnerte seg i menner slik som Moses, Elia, Jesus, Muhammed, Sarathustra og mange andre!

Men Satan har en personlig egenskap som aldri kan forandres: Han er stolt! Og denne stoltheten som gjorde at han ble kastet ut av himmelen gjør at han ikke kan godta sannheten om at menneskene i seg selv er syndere som trenger nåde og tilgivelse ved Jesu blod på Golgata! For da trenger man ydmykhet, og det er umulig for ham!

Som sagt kan Satan bruke hva som helst, bare han får mennesker til forkaste læren om at Jesus måtte dø for våre synder, og at vi blir frelst kun av nåde ved tro, uten å gjøre oss fortjent til det ved egne gjerninger .

Gudesønner

I Bibelen står de flere steder om gudesønner:

Job.1.6(1978): Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren;
blant dem var også Satan.


Det er klart at Satan i sitt opphav var skapt av Gud! Og denne tittelen beholdt både Satan og hans falne engler også etter at de ble kastet ned på jorden! Men det må ikke forveksles med "Guds enbårne sønn", som er Jesus fra Nasaret - som er Gud selv inkarnert i et jordisk menneske. Det finnes bare én "Guds sønn" i den betydning. Ellers kalles vi også for "Guds barn" - altså sønner og døtre av Gud.

Men disse gudesønnene det er snakk om her var Satan og hans falne engler. Vi hører om dem flere steder, bl.a.

1.Mos.6.2:  2 Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre,
og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha.


De falne englene gjorde seg om til mennesker fordi de ville ha sex med kvinnene på jorden. Vi ser at Gud og Guds engler også gjorde seg til mennesker og besøkte Abraham:

1.Mos.19.1: De to englene kom til Sodoma om kvelden mens Lot satt i byporten.
Da Lot fikk se dem, reiste han seg og gikk dem i møte


Vi hører oftest historier om voldsomme engler som viser seg som åndelige skikkelser, men englene kan også forvandle seg til å se ut som vanlige mennesker. Vi leser f.eks. i

Heb.13.2: Glem ikke å være gjestfrie,
for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det.


Avkommet etter disse forbindelsene ble noen veldige skapninger! Det ble så mye vondskap på jorda at Gud bestemte seg for å utrydde menneskene gjennom flom. Det står om Guds dom over disse englene:

2.Pet.2.4: For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen,
hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen. 
5 Heller ikke skånte han den gamle verden.
Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet
da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden.


Disse englene ble bundet, men mange av de falne englene er fortsatt i virksomhet. Noen ganger framtrer de som lysengler og utgir seg for å være fra himmelen. Ellers har de, som sin leder Satan, to ansikter og opptrer som demoner i mørkets rike.

Det er interessant å legge merke til hva de falne englene var ute etter. De ville ha sex! Og fortsatt er det seksuelle område et spesielområde for Satans tjenere. De vil ta det fineste Gud har skapt og forvrenge det. Og da snakker jeg ikke bare om voldtekt og prostitusjon, men alt som kan se så fint ut! Fri sex og homofili kan ligne så mye på ekte kjærlighet. Men det er Satans forsøk på å etterligne det Gud har skapt!

Onde ånder

I tillegg til de falne englene, har Satan også myriader av ånder som tjener seg. På samme måte som Gud har gode åndsmakter. Les artikkelen om ånder.

Disse onde åndene har et intens ønske om å påvirke den fysiske verden. Og ettersom de ikke klarer å omskape seg til mennesker lenger, prøver de heller å finne mennesker som de kan virke gjennom. Og som vanlig lokker de først med etterligninger av Guds verden. De tilbyr evnen til å spå i framtiden, til å se ting andre ikke ser, til å helbrede sykdommer og oppnå makt, rikdom og ære.

Noen av dem framtrer som lysende hjelpere. Andre utgir seg for å være avdøde mennesker. Spesielt der det har vært mennesker som har omgitt seg med masse negative energier, dukker de opp, for det virker som de styrker seg på disse energiene, eller at de gjennom dette får nærmere kontakt med det fysiske. De fleste tilfeller av gjenferd, bankeånder og slike fenomen skyldes slike ånder.

Og når mennesker benytter spiritisme, inviterer de slike åndsmakter. De kan gjerne gi sanne svar, men prisen folk betaler blir høy! Mange får spøkelser i husene sine etter slike seanser. Andre blir plaget av angst og depresjon, og noen blir syke på sinnet. Helbredelser gjennom slike krefter bare flytter symptomene. Man blir tilsynelatende bra av en plage, men får snart noe annet i stedet. Migrene kan komme igjen som depresjon, et håvent kne som fordøyelsesproblemer, bare for å nevne noen eksempler.

Disse åndene oppsøker også miljøer der de påvirker til seksuelle utskeielser, rusmisbruk, slossing, vold og kriminalitet. Inngangsdøra er høy stemning og spenning.

Fra lys til mørke

All Satans virksomhet har et mønster. Det starter med en etterligning som ligner Gud, men utvikler seg til grusomme tilstander. Det gjelder ikke minst religionene - den kristne varianten medregnet - for all religion er Satans verk. Det er mange fine ord både i Islam, Hinduisme og Buddhisme. Likevel ser vi at de i religionens navn begår vold, overgrep, massakre og andre grusomheter. På samme måte som korstogene og Hitler som trodde de tjente kristendommen. De ble lurt gjennom gode forsetter til det endte med forferdelse!

Så vit at dette er Satans framgangsmåte: Han starter med tilsynelatende lys og kjærlighet, men det ender i helvete, bokstavelig talt.


 Ditt navn (Det er lov å være anonym)

* Din e-postadresse (så jeg kan svare)

Skriv kommentarer eller spørsmål under her *:

              * MÅ fylles ut!


Først lagt ut: 05.03.13

Sist redigert: 

Tilbake til startsiden